@article { 263, title = {Wskazówki jak zbudować arkę}, year = {2012}, note = {Interview originally published in the journal "The Fiddlehead" (2010). Tekst opublikowany na łamach czasopisma "The Fiddlehead" (244/2010).}, month = {11/2012}, publisher = {Biuro Literackie}, address = {Warsaw, Poland}, URL = {http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4308}, author = {Grubisic, Katia } }