@article { 266, title = {Nie wolno nam utracić zdolności wychwalania}, year = {2012}, note = {Rozmowa opublikowana w czasopiśmie "EarthLines". Dziękujemy za udostępnienie materiału. Tytuł został dodany przez tłumacza.}, month = {12/2012}, publisher = {Biuro Literackie}, address = {Warsaw, Poland}, URL = {http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4345}, author = {Blackie, Sharon} }