%0 Web Page %D 2012 %T Wskazówki jak zbudować arkę %A Grubisic, Katia %C Warsaw, Poland %I Biuro Literackie %U http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4308 %Z Interview originally published in the journal "The Fiddlehead" (2010). Tekst opublikowany na łamach czasopisma "The Fiddlehead" (244/2010). %8 11/2012